Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ Φ.Ε. ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΔΟΥ: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Καθαρισμός πεδίων
6 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 2077/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΦΕφπ και ΕισφΑλληλ και τόκων - μερισμάτων αλλοδαπής και πρόστιμο άρθρου 54 ν.4174/ 2013 – Ισχυρισμοί ότι δεν προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των επιβληθέντων ποσών κύριου και πρόσθετου φόρου - ότι δεν τηρήθηκε το δικαίωμα ακρόασης – οι αμφισβητούμενες πιστώσεις είναι γνωστής πηγής και προέλευσης (επιστροφή δανείου, άτυπη δωρεά, εξοφλήσεις αγορών σε προηγούμενα έτη με μεταχρονολογημένες επιταγές, ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών, τιμήματος σε μετρητά από πώληση ακινήτου, φορολόγησης των εισοδημάτων από τόκους/τοκο-μερίδια αλλοδαπής) – ότι δεν εφαρμόστηκε η επιεικέστερη προσαύξηση του άρθρου 58 ν. 4174/ 2013 χωρίς την προσθήκη του τόκου κατ’ άρθρο 53 ν. 4174/2013_1112 _2360345_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2020
Σελίδα 1 από 1