Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Έτος: 2018
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α'
Καθαρισμός πεδίων
25 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 1964/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 _μηδενική__ Ο μοναδικός λόγος για τον οποίον υποβλήθηκε η πρώτη τροποποιητική δήλωση ήταν η προσθήκη των γονιών του_ης προσφεύγοντα_ουσας_ ως εξαρτώμενων μελών του_ης_ τους οποίους συντηρεί οικονομικά_ _3813183_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1841/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Το ποσό της έκτακτης παροχής που καταβλήθηκε βάσει των διατάξεων της παρ 9 του άρθρου 5 του Ν 3620 2007 κατά το οικονομικό έτος 2014 και το φορολογικό έτος 2014 δεν συνιστά εισόδημα των υπό κρίση ετών _ αφορά στα έτη 2003-2007 ήτοι σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του Ν 3986 2011 _ κι ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη η επιβολή επ’ αυτού της κατ’ άρθρο 29 του Ν 3986 2011 ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ΣτΕ 295 2017 _ _236889_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/10/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1409/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Το ποσό της έκτακτης παροχής που καταβλήθηκε βάσει των διατάξεων της παρ 9 του άρθρου 5 του Ν 3620 2007 κατά το οικονομικό έτος 2014 και το φορολογικό έτος 2014 δεν συνιστά εισόδημα των υπό κρίση ετών _ αφορά στα έτη 2003-2007 ήτοι σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του Ν 3986 2011 _ κι ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη η επιβολή επ’ αυτού της κατ’ άρθρο 29 του Ν 3986 2011 ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ΣτΕ 295 2017 _8338132_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/07/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/07/2018
Σελίδα 1 από 2