Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
85 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/05/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/05/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/05/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 795/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση β και παράγραφος 2 περίπτωση β του Ν4174 2013 _ΚΦΔ__ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 _χρεωστική__ Η δήλωση υποβλήθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί παρακρατηθείς φόρος 20 τοις εκατό _έντυπο Ε1_ _κλειδωμένος_ κωδικός 605_606_ από Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που είχε εκδώσει ο_η προσφεύγων_ουσα_ ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί στην οικεία αρχική δήλωση με υπαιτιότητα του λογιστή του αντισυμβαλλόμενου_ _8851438_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/03/2019
Σελίδα 1 από 5