Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (Άρθρο 54 ΚΦΔ)
ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ
Καθαρισμός πεδίων
17 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 795/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση β και παράγραφος 2 περίπτωση β του Ν4174 2013 _ΚΦΔ__ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 _χρεωστική__ Η δήλωση υποβλήθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί παρακρατηθείς φόρος 20 τοις εκατό _έντυπο Ε1_ _κλειδωμένος_ κωδικός 605_606_ από Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που είχε εκδώσει ο_η προσφεύγων_ουσα_ ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί στην οικεία αρχική δήλωση με υπαιτιότητα του λογιστή του αντισυμβαλλόμενου_ _8851438_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 13/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1638/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 του Ν4174 2013 ΚΦΔ υποχρεώσεις και δη μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων _ Δεν διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια ΔΟΥ_ούτε επιδόθηκε έκθεση ελέγχου _ Επίσης_η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου είχε λήξει από το έτος 2013 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε _8418193_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/09/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1276/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν4174 2013 ΚΦΔ _ Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 περίπτωση γ του Ν4174 2013 ΚΦΔ ως προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη _άρθρο 25 του Συντάγματος_ Αρχή της αναλογικότητας _ Επιφύλαξη ως προς την νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης και την τήρηση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας ως προς το δικαίωμα για προηγούμενη ακρόαση και επίκληση των Αρχών της χρηστής διοίκησης_της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Διοίκηση και της καλής πίστης_ _1690897_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 25/06/2018
Σελίδα 1 από 1