Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Κατηγορία Φόρου: ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Καθαρισμός πεδίων