Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 59 ΚΦΔ (ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ)
Καθαρισμός πεδίων