160 Α' 1977

Νόμος 599/1977

Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού και του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

09 Ιουνίου 1977