32 Α' 1994

Νόμος 2191/1994

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή των Τελωνειακών Διοικήσεων των δύο Κρατών

11 Μαρτίου 1994