142 Α' 1994

Νόμος 2234/1994

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

31 Αυγούστου 1994