194 Α' 1994

Νόμος 2254/1994

Κύρωση Συμβάσεως για την απαγόρευση αναπτύξεως, παραγωγής, αποθηκεύσεως και χρήσεως χημικών όπλων και για την καταστροφή τους μετά των Παραρτημάτων αυτής.

18 Νοεμβρίου 1994