72 Α' 1999

Νόμος 2703/1999

Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Α 194/1999

08 Απριλίου 1999