125 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4403/2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις δι- ατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετή- σιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροπο- ποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊ- κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνί- ου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ- βουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοι- κονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχει- ρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδι- ότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

07 Ιουλίου 2016