190 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4428/2016

Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφο- ριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και δι- ατάξεις εφαρμογής.

13 Οκτωβρίου 2016