Νόμος 3235/2020

Τροποποίηση της υπ ́ αρ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/ 8.8.2017 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παεγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού» (Β ́ 2889)

04 Αυγούστου 2020