4175 Β' 2020

Νόμος 4175/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/16-5-2019 (Β ́ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνημτα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

28 Σεπτεμβρίου 2020