Ατομική διοικητική λύση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ.Δ1110373 ΕΞ 2016/

Παρέχονται διευκρινήσεις

18 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΣ: T.. κ. ……………………………
Δικηγόρο ……………………..
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις».
ΣΧΕΤ: Το από .. .. ...2016 μήνυμά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ.
Δ.ΟΡΓ. …………….. ΕΙ 2016/……..2016.
1. Σχετικά με το παραπάνω μήνυμά σας, διευκρινίζουμε ότι:
α) Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 11853/6.5.2009 εγκύκλιο της Διεύθυνσης
Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με το
αριθ. 1049342/534/0006Δ /15.5.2009 έγγραφό μας, κατά τα αναφερόμενα σε αυτό «οι δικηγόροι
δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να
παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο,
γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που
τους δίδεται…».
β) Επειδή μετά από την εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου, προέκυψαν ερωτήματα από
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούσαν, μεταξύ των άλλων, στην δυνατότητα ή
μη των δικηγόρων να παραλαμβάνουν ή να λαμβάνουν γνώση εγγράφων που από τις κείμενες
διατάξεις χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, η Διεύθυνση Οργάνωσης απευθύνθηκε, με έγγραφο
ερώτημά της, στην αρμόδια Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, για
την παροχή των απαιτούμενων διευκρινίσεων.
Η προαναφερθείσα Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/
16766/25.9.2009 έγγραφό της, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών με το αριθ.1097289 /0006Δ/19.10.2009 έγγραφό μας, διευκρίνισε μεταξύ των άλλων
ότι οι Υπηρεσίες ικανοποιούν τα αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα (διοικητικά ή ιδιωτικά), εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.
2690/1999
(ΦΕΚ 45/Α’), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των περιορισμών ή
απορρήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και από ειδικές
διατάξεις, ανεξάρτητα αν το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του.
γ) Με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ 3097/ 8.2.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-
Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε ύστερα από έγγραφο
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ:Δ. ΟΡΓ. Δ 1110373 ΕΞ 2016
ερώτημά μας και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, διευκρινίστηκε, επίσης,
ότι «προκειμένου να διαπιστώσει η Υπηρεσία αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των
αιτούμενων εγγράφων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, όπως
ισχύει, είναι προφανές ότι στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας
του άμεσα ενδιαφερομένου, ανεξάρτητα αν το αίτημα αυτό έχει υποβληθεί από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του».
2. ‘Όπως μας ενημερώσατε, κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, τ.. ……….. ......2016, η Δ.Ο.Υ.
……………., σας χορήγησε αντίγραφο της δήλωσης ………………., που αφορούσε στον εντολέα
σας, ύστερα από την υποβολή γραπτής αίτησής σας προς αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει.
Συνημμένο: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Παρασκευή Λεγάκη, ΠΕ/Α’
Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Φορολογική Περιφέρεια …………..
……………………………………….
2. Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ………..
……………………………………..
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων: α) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου
Δυναμικού και β) Φορολογικής Διοίκησης
2. Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου – Τμήμα Β’ και
β) Οργάνωσης - Τμήμα Δ’