Ατομική διοικητική λύση

«Παρέχονται διευκρινίσεις»

08 Μαρτίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Αθήνα , … .................... …2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ …………….. ΕΞ 2017
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
ΠΡΟΣ : Την Γενική Διεύθυνση
…………………………………………:
α) Διεύθυνση ……………………..
…………………… - Τμήμα …….
β) Δ.Ο.Υ. …………………….
Τμήμα ……………………………….
………………………………………….
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr


ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις».
ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. …………………/..-..-201.. έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …………… και η
επισυναπτόμενη σε αυτό βεβαίωση της Πρεσβείας της ………………………………………………………………. στην
Αθήνα, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. ……………………… ΕΞ 2017/..........2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης …………………………….. της Γενικής Διεύθυνσης ……………………………. και παραλάβαμε την
…………………2017
1. Σχετικά με το προαναφερθέν έγγραφο, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
υπενθυμίζουμε ότι:
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 5.10.1961 Σύμβασης που καταργεί την
υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση της Χάγης), η οποία κυρώθηκε
από την Ελλάδα με το ν. 1497/1984 (Α’ 188), η προαναφερθείσα Σύμβαση, δεν εφαρμόζεται, μεταξύ των
άλλων, «(α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες…». Σχετικό για το
θέμα αυτό είναι το αριθ. 19887/4.5.2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης
Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών, συνεπώς και στις Δ.Ο.Υ., με το αριθ. 1047385/542/0006Δ/25.5.2006 έγγραφό μας.
β) Με το αριθ. Φ.6650.7α/23/ΛΣ 1522/31.10.2007 έγγραφο του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς
Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, συνεπώς και στις Δ.Ο.Υ., με το αριθ.
1109071/1057/0006Δ/14.11.2007 έγγραφό μας, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 844/1978 (Α’ 227), με τον οποίον η Ελλάδα κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση που
υπογράφηκε στο Λονδίνο την 7 Ιουνίου 1968 «Περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων
συνταχθέντων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων».
Η ……………………. είναι συμβαλλόμενο κράτος- μέλος της ως άνω Σύμβασης και επομένως, στα
έγγραφα που έχουν συνταχθεί από τους «διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες» αυτής στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 844/1978, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 22 του ν. 3566/2007
(Α’ 117) για την επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες
διπλωματικές και προξενικές αρχές.
2. Ύστερα από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η Δ.Ο.Υ. ……………………………… πρέπει να κάνει αποδεκτή
τη βεβαίωση, με ημερομηνία «Αθήνα, Μάρτιος 2016», που εξέδωσε η Πρεσβεία της …………………………………
………………………………………………………………. στην Αθήνα, χωρίς να απαιτεί περαιτέρω διατυπώσεις θεώρησης
ή επικύρωσης επί αυτής.
3. Τέλος επισημαίνεται, ότι για τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών έχουν
καταχωρηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής όλα τα έγγραφα, που αφορούν στο κύρος των
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, στην ομότιτλη συλλογή, καθώς και στη θεματική ενότητα: Θέματα
Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης → Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών.
Με εντολή Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Παρασκευή Λεγάκη, ΠΕ/Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Φορολογική Περιφέρεια ……………………..
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων
α) ……………………………………………… και
β) …………………………………………………………………………….
2. Διεύθυνση Οργάνωσης - Τμήμα Δ’