Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 231/2003

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαρτίου 2003 για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πρωτόκολλο για την τροποποίηση της διεθνούς σύμβασης για την απλούστευση και την εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων (σύμβαση του Κιότο)

26 Απριλίου 2003