Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 253/2003

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2007)

12 Φεβρουαρίου 2003