Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 805/2008

Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου

30 Οκτωβρίου 2008