ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου 5024905/3083/Α0019/2009

Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Κοινοτικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία - Ορισμός αρμόδιων τελωνειακών αρχών.

30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 – ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Eμ. Κοκολάκης
Τηλέφωνο : 210 32 43 185
FAX : 210 32 25 731
Ηλ/κό ταχ/μείο : d19diadi@otenet.gr

Αθήνα, 30-6- 2009
Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΔ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Κοινοτικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία - Ορισμός αρμόδιων τελωνειακών αρχών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/1993 (L253/11-10-1993) «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 (L302/19-10-1992) του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 312/2009 (L98/17-4-2009) και ιδιαίτερα τα άρθρα 4ια έως 4κ.
2. Την διάταξη του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 312 /2009 (L98/17-4-2009) της Επιτροπής «για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/1993 (L253/11- 10-1993) για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/1992 (L302/19-10-1992) του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», με την οποία ρυθμίζεται η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 3, 33 παράγραφος 3 σημείο α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α 265/22.11.01), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40/Β/16-1-2009) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Την ανάγκη καθορισμού των εθνικών διαδικασιών για την διαδικασία καταχώρησης στο Κοινοτικό Σύστημα EOS και χορήγησης του αριθμού αναγνώρισης (EORI) των οικονομικών φορέων και τον ορισμό των αρμόδιων τελωνειακών αρχών.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται οι επί μέρους διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Κοινοτικό Σύστημα EOS από τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI), κατά το μέρος που αυτές είτε δεν καθορίζονται ρητά από τις κοινοτικές διατάξεις, είτε εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
2. Ειδικότερα καθορίζονται :
α) Η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την καταχώρηση των οικονομικών φορέων στο Κοινοτικό Σύστημα EOS και τη χορήγηση του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) των οικονομικών φορέων.
β) Οι αρμόδιες αρχές της χώρας μας στις οποίες τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταχώρηση και χορήγηση του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) των οικονομικών φορέων. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως :
1. «ΚΤΚ»: Ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας, κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/1992 (L302/19-10-1992) του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. «ΔΕΚΤΚ»: Οι διατάξεις εφαρμογής του ΚΤΚ, κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/1993 (L253/11-10-1993) «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/1992 (L302/19-10-1992) του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. «Οικονομικός φορέας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.
4. «Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης (ΕΟRI) (Economic Operator Registration & Identification)»: Ο αριθμός καταχώρησης και αναγνώρισης των οικονομικών φορέων, ο οποίος χορηγείται είτε από την οριζόμενη στο άρθρο 4 της παρούσας αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας μας για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο 3, είτε από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και αποτελεί μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για κάθε οικονομικό φορέα.
5. «Αρμόδια αρχή καταχώρησης και χορήγησης μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI) οικονομικών φορέων»: Η τελωνειακή αρχή στην οποία ανατίθεται η αρμοδιότητα παραλαβής αίτησης χορήγησης αριθμού αναγνώρισης των οικονομικών φορέων, εξέτασης του αιτήματος, καταχώρησης στο σύστημα των οικονομικών φορέων και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κοινοτικές διατάξεις, καθώς και με την διαδικασία που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση.
6. «Οδηγίες – Σύστημα καταχώρησης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων»: Οι κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στους οικονομικούς φορείς που υποχρεούνται να λαμβάνουν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (EORI), στην δομή του μοναδικού αυτού αριθμού και στη χρήση του κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης και της συνοπτικής διασάφησης εισόδου και εξόδου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο κοινοτικό εγχειρίδιο οδηγιών.
7. «Κοινοτικό Σύστημα καταχώρησης και αναγνώρισης των οικονομικών φορέων - (Εconomic Οperator Systems-ΕΟS)»: Το κοινοτικό ηλεκτρονικό σύστημα που προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4ιε των ΔΕΚΤΚ, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα αναγνώρισης των οικονομικών φορέων όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα 38δ των ΔΕΚΤΚ.
8. «ΟΠΣΤ»: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων.
9. «Μεταβατική ρύθμιση»: Η ρύθμιση που καθορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης με σκοπό να προσδιοριστούν οι οφειλόμενες ενέργειες των τελωνείων και οικονομικών φορέων που απορρέουν από την μετάπτωση των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων στο ΟΠΣΤ οικονομικών φορέων στο σύστημα της Κοινότητας, χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
10. «Ειδικός αριθμός (ad hoc)»: Ο ειδικός αριθμός που χορηγείται σύμφωνα με την διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Άρθρο 3 Υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας καταχώρησης - λήψης μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI), από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Από την 1η Ιουλίου 2009, οι οικονομικοί φορείς που συναλλάσσονται με τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να διαθέτουν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (EORI),τον οποίο λαμβάνουν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας καταχώρησης στο Κοινοτικό Σύστημα «ΕΟS» από τις οριζόμενες παρακάτω στο άρθρο 4 της παρούσας αρμόδιες τελωνειακές αρχές και με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της παρούσας, έχουν οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι:
α) Είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, συναλλάσσονται είτε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας είτε με τελωνειακές αρχές άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας.
β) Είναι εγκατεστημένοι εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, συναλλάσσονται με τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας για τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4ιβ παράγραφος 3 των ΔΕΤΚΤ. Άρθρο 4 Ορισμός αρμόδιων τελωνειακών αρχών.
1. Αρμόδιες αρχές για την διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο σύστημα EOS και την χορήγηση του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI), ορίζονται όλα τα μηχανογραφημένα τελωνεία της χώρας. Στις αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών περιλαμβάνονται :
α) η παραλαβή της προβλεπόμενης Αίτησης-Δήλωσης στο άρθρο 6 της παρούσας, με τα επισυναπτόμενα σε αυτή έγγραφα,
β) η εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων,
γ) η καταχώρηση των στοιχείων στο ΟΠΣΤ,
δ) η αποδοχή αιτήματος τροποποίησης στοιχείων και η αντίστοιχη ενημέρωση του συστήματος ΟΠΣΤ και
ε) η έκδοση, όπου αυτό απαιτείται, για συναλλαγές που διενεργούνται εντός ημέρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα 37 των ΔΕΚΤΚ, ειδικού αριθμού “ad hoc”.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 3 περίπτωση α, οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στο Κοινοτικό Σύστημα «ΕΟS» και δεν διαθέτουν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (ΕΟRI), υποχρεούνται να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση είτε στο τελωνείο του τόπου εγκατάστασής τους, εφόσον αυτό είναι μηχανογραφημένο, πριν και ανεξάρτητα από την πρώτη τους συναλλαγή με οποιοδήποτε τελωνείο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μηχανογραφημένο τελωνείο, στο οποίο πρόκειται να τηρηθεί η διαδικασία της πρώτης συναλλαγής τους, μετά την 1η Ιουλίου 2009.
3. Οι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 3 περίπτωση β, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στο μηχανογραφημένο τελωνείο στο οποίο τηρείται η διαδικασία της πρώτης συναλλαγής τους.
4. Για τις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας, ο ειδικός αριθμός “ad hoc” χορηγείται από το μηχανογραφημένο τελωνείο στο οποίο τηρείται η τελωνειακή διαδικασία. Άρθρο 5 Δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI). Η δομή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI), ο οποίος χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας, στους οριζόμενους παραπάνω στο άρθρο 3, οικονομικούς φορείς, αποτελείται:
α) για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα, από συνδυασμό: - του κωδικό ISO alpha-2 της χώρας μας (GR) και - του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του οικονομικού φορέα.
β) για τους εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, από συνδυασμό: - του κωδικού ISO alpha-2 της χώρας μας (GR), - του κωδικού ISO alpha-2 της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, όπως αυτός έχει καθορισθεί από την σχετική κοινοτική νομοθεσία και - του συστημικού κωδικού που παράγεται από το ΟΠΣΤ. Άρθρο 6 Διαδικασία καταχώρησης στο Κοινοτικό Σύστημα EOS των οικονομικών φορέων και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI). Για την εφαρμογή του άρθρου 4ιβ των ΔΕΚΤΚ και με την επιφύλαξη της μεταβατικής ρύθμισης που καθορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι καταχωρημένοι στο Κοινοτικό Σύστημα «ΕΟS» και δεν διαθέτουν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (ΕΟRI), μετά την 1 Ιουλίου 2009 υποχρεούνται να τηρήσουν την ακόλουθη διαδικασία για την χορήγηση του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI):
1. Διαδικασία χορήγησης μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI), για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, που τηρούν τελωνειακές διατυπώσεις σε τελωνείο της χώρας μας ή σε τελωνείο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να υποβάλλουν γραπτή Αίτηση-Δήλωση, είτε στο μηχανογραφημένο τελωνείο του τόπου εγκατάστασής τους είτε στο μηχανογραφημένο τελωνείο που πρόκειται να τηρηθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις της πρώτης συναλλαγής τους μετά την 1η Ιουλίου 2009. Η Αίτηση-Δήλωση πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της παρούσας Απόφασης. Ειδικότερα, με την προαναφερόμενη Αίτηση-Δήλωση, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επιπλέον να δηλώνουν ρητά αν συναινούν ή όχι για την δημοσίευση των στοιχείων τους, όπως αυτά προσδιορίζονται από τα σημεία 1, 2 και 3 του παραρτήματος 38δ των ΔΕΚΤΚ, στο διαδίκτυο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώνοντας ανάλογα προς τούτο, το πεδίο 10 αυτής. Στην Αίτηση-Δήλωση επισυνάπτονται έγγραφα και πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου της και τα οποία καθορίζονται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ.
2. Διαδικασία χορήγησης μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI), για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα. Οι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα οικονομικοί φορείς, που τηρούν τελωνειακές διατυπώσεις σε τελωνείο της χώρας μας, πρέπει να υποβάλλουν γραπτή Αίτηση-Δήλωση στο μηχανογραφημένο τελωνείο που τηρούνται οι τελωνειακές διατυπώσεις. Η Αίτηση- Δήλωση πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της παρούσας Απόφασης. Στην Αίτηση-Δήλωση επισυνάπτονται έγγραφα και πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου της και τα οποία καθορίζονται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ.
3. Χορήγηση Βεβαίωσης μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI). Η αρμόδια αρχή διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο της Αίτησης-Δήλωσης και των επισυναπτομένων σε αυτήν παραστατικών και στοιχείων και την αποδέχεται ή την απορρίπτει, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση αποδοχής της Αίτησης-Δήλωσης, η αρμόδια αρχή καταχωρεί τα στοιχεία του οικονομικού φορέα στο σύστημα των οικονομικών φορέων και αποδίδει τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (ΕΟRI), με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 της παρούσας. Άρθρο 7 Διαδικασία χορήγησης ειδικού αριθμού «ad hoc».
1. Μετά την 1η Ιουλίου 2009, είναι δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο οικονομικός φορέας να καταγράφεται με έναν ειδικό αριθμό «ad hoc». Ο ειδικός αριθμός «ad hoc» χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές που διενεργούνται εντός ημέρας με το τελωνείο και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από τον οικονομικό φορέα, ενώ δεν κοινοποιείται και δεν καταγράφεται στην βάση δεδομένων του Κοινοτικού Συστήματος «EOS». Στις εν λόγω περιπτώσεις δεν χορηγείται ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης EORI
2. Ο ειδικός αριθμός «ad hoc» δύναται να χορηγηθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι είτε στην Ελλάδα είτε σε Κράτος Μέλος της Κοινότητας και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους συναλλάσσονται με τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας και δεν διαθέτουν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (ΕΟRI) ή η αρμόδια τελωνειακή αρχή δεν έχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI) του συναλλασσομένου.
β) σε οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, συναλλάσσονται με τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας για τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4ιβ παράγραφος 3 των ΔΕΤΚΤ και δεν διαθέτουν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (ΕΟRI) ή η αρμόδια τελωνειακή αρχή δεν έχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI) του συναλλασσομένου. Άρθρο 8 Δομή του ειδικού «ad hoc» αριθμού. Ο ειδικός αριθμός «ad hoc» αποτελείται από συνδυασμό: - του κωδικού ISO alpha-2 της χώρας μας (GR), - του κωδικού ISO alpha-2 της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, όπως αυτός έχει καθορισθεί από την σχετική κοινοτική νομοθεσία και - του συστημικού κωδικού που παράγεται από το ΟΠΣΤ. Άρθρο 9 Οίκοθεν καταχώρηση στο κοινοτικό σύστημα EOS - Μεταβατική Ρύθμιση.
1. Για ορισμένες κατηγορίες οικονομικών φορέων οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια, έχει ήδη χορηγηθεί οίκοθεν μοναδικός αριθμός αναγνώρισης (ΕΟRI), κατά τη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων τους στο Κοινοτικό Σύστημα Καταχώρησης «EOS». Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:
α) Κύριοι υπόχρεοι που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις εντός του χρονικού διαστήματος από της 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι και της 31ης Μαρτίου 2009.
β) Εξαγωγείς που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις εντός του χρονικού διαστήματος από της 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι και της 31ης Μαρτίου 2009.
γ) Εισαγωγείς που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις εντός του χρονικού διαστήματος από της 1ης Ιανουαρίου 2008 μέχρι και της 31ης Μαρτίου 2009.
δ) Εκτελωνιστές.
2. Οι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 και εξακολουθούν και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να συναλλάσσονται με τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 της παρούσας, κατά περίπτωση, διαδικασία και εντός της χρονικής περιόδου από της 1ης Ιούλιου 2009 μέχρι και της 30ης Ιούλιου 2010.
3. Η προαναφερόμενη διαδικασία επικαιροποίησης μπορεί να τηρηθεί είτε στο μηχανογραφημένο τελωνείο του τόπου εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μηχανογραφημένο τελωνείο, στο οποίο τηρούνται οι τελωνειακές διαδικασίες.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, το αρμόδιο Τελωνείο στο οποίο τηρήθηκε η διαδικασία, χορηγεί σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 της παρούσας. Άρθρο 10 Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος.
1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΜΠΕΖΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υπόδειγμα Αίτησης-Δήλωσης, για χορήγηση μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI) ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ/ APPLICATION-DECLARATION
1. Επωνυμία εταιρίας/ Ονοματεπώνυμο Προσώπου/Full Name of the person
2. Διεύθυνση Έδρας/ Διεύθυνση Κατοικίας/ Address of Establishment/Address of residence
3. Ημερομηνία Σύστασης /Ημερομηνία Γέννησης/Date of Establishment/Date of birth
4. Νομικός χαρακτήρας /Legal status
5. Είδος προσώπου (Νομικό, Φυσικό, Ένωση Προσώπων) / Type of person (Legal, Natural, Association of persons)
6. Τόπος άσκησης κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων/Location of main place of business
7. Υπεύθυνος επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ., φαξ, e-mail)/Contact person (name, address, phone, fax, e-mail)
8. Αριθμός ΑΦΜ/VAT number
9. Κωδικός κύριας οικονομικής δραστηριότητας /Principal economic activity code
10. Συγκατάθεση για την ανακοίνωση:
α) του αριθμού EORI,
β) της Επωνυμίας της Εταιρίας/ του Ονοματεπώνυμου του Φυσικού Προσώπου και
γ) της Διεύθυνσης Έδρας της Εταιρίας/Διεύθυνση της Κατοικίας του Φυσικού Προσώπου □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ
Consent to disclosure of the following data:
a) EORI number
b) Full Name of the person c) Address of Establishment/Address of residence □ YES □ NΟ
11.
Υπογραφή/ Signature : …………………………….………………….. Ημερομηνία/Date: …………………………….
Επωνυμία/Name: ………………………………………………………………………………………………………………………...
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Υπόδ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Υπόδειγμα Βεβαίωσης χορήγησης μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (ΕΟRI)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ …………………………………………
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ EORI
ASSIGNMENT EORI NUMBER
ΑΡΙΘΜΟΣ EORI
EORI Number
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Start Date
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Full Name
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Country of Establishment
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ