Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 729/2009

Απόφαση του Συμβουλίου της 13 Ιουλίου 2009 για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου.

16 Οκτωβρίου 2009