Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ6Β 1118906 ΕΞ 2010/2010

«Αναστολή λειτουργίας, ανακαθορισμός τίτλου και ανακατανομή οργανικών θέσεων Τελωνείων του Νομού Θεσσαλονίκης»

13 Σεπτεμβρίου 2010


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Μέξα
Τηλέφωνα: 210-3310432
210-3310944
Fax: 210-3230829
Ε-mail: ypoik.d6b@1988.syzefxis.gov.gr
 Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2010
Αρ. Πρωτ.: Δ6Β 1118906 ΕΞ 2010
ΑΔΑ : 4ΙΚ2Η-4


 

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας, ανακαθορισμός τίτλου και ανακατανομή οργανικών θέσεων Τελωνείων του Νομού Θεσσαλονίκης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»
β) της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»
γ) της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (Α΄ 285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»
δ) του άρθρου 165 του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 117/2006 (Α΄ 117) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 177/2008 (Α΄ 236) και ΑΥΟ αναστ λειτ Τελωνείων Θεσσαλονίκης    2   
ε) την αριθμ. Τ. 2201/4620/0003/3-5-2007 (Β΄ 748) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων των κλάδων προσωπικού των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6 1070443 ΕΞ/28-5-2010 (Β΄ 830) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
 

2. Την επείγουσα ανάγκη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων ορισμένων Τελωνείων του Νομού Θεσσαλονίκης σε άλλες τελωνειακές Αρχές, μέχρι την οριστική κατάργησή τους, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Τελωνείων, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 

3. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. α) Αναστέλλουμε, από 15-10-2010, τη λειτουργία του Γ΄ Τελωνείου Τελειοποίησης και Εισαγωγής και του Δ΄ Τελωνείου Μεταφοράς και Εξαγωγής του Νομού Θεσσαλονίκης και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στο Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής του ίδιου Νομού, εκτός των αρμοδιοτήτων του Δ΄ Τελωνείου Μεταφοράς και Εξαγωγής, που αφορούν στις θαλάσσιες εξαγωγές, οι οποίες περιέρχονται στο Β΄ Τελωνείο Εισαγωγής.
β) Ανακαθορίζουμε, από την ανωτέρω ημερομηνία, τον τίτλο του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγής από «Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής» σε «Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών» και
γ) Αυξάνουμε κατά εξήντα έξι (66) τις οργανικές θέσεις προσωπικού του ανωτέρω μετονομαζόμενου Τελωνείου, με μεταφορά σε αυτό των οργανικών θέσεων προσωπικού του Γ΄ Τελωνείου Τελειοποίησης και Εισαγωγής και του Δ΄ Τελωνείου Μεταφοράς και Εξαγωγής, ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ ΤΕ ΔΕ
Υφιστάμενες θέσεις προσωπικού του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών
35 8 17
Μεταφερόμενες θέσεις προσωπικού από το Γ΄ Τελωνείο Τελειοποίησης και Εισαγωγής
7 2 12
Μεταφερόμενες θέσεις προσωπικού από το Δ΄ Τελωνείο Μεταφοράς και Εξαγωγής
19 9 17
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ
61 19 46
ΑΥΟ αναστ λειτ Τελωνείων Θεσσαλονίκης    3   
 

2. α) Αναστέλλουμε, από 15-10-2010, τη λειτουργία του Ζ΄ Τελωνείου Οινοπνευματωδών και Καπνικών του Νομού Θεσσαλονίκης και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται στο ΣΤ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) του ίδιου Νομού, το οποίο από την ανωτέρω ημερομηνία μετονομάζεται σε ΣΤ΄ Τελωνείο Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).
 

β) Αυξάνουμε κατά είκοσι οκτώ (28) τις οργανικές θέσεις προσωπικού του ανωτέρω μετονομαζόμενου Τελωνείου, με μεταφορά σε αυτό των οργανικών θέσεων του Ζ΄ Τελωνείου Οινοπνευματωδών και Καπνικών, ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΠΕ ΤΕ ΔΕ Υφιστάμενες θέσεις προσωπικού του ΣT΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. 31 9 30 Μεταφερόμενες θέσεις προσωπικού από το Ζ΄ Τελωνείο Οινοπνευματωδών και Καπνικών 17 0 11 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Ε.Φ.Κ. 48 9 41

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΥΟ αναστ λειτ Τελωνείων Θεσσαλονίκης    4