Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ Α 5047890 ΕΞ 2012/2012

Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για τη φορολογική μεταχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.

27 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1.Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ – ΤΜΗΜΑ Α΄
2.Δ/ΝΣΗ 17Η -ΤΜΗΜΑ Ε΄ΦΠΑ ΕΙΣ- ΕΞΑΓ.
ΑΔΑ : ΒΕΦ2Η-ΒΤΡ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2012
Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ Α 5047890 ΕΞ 2012
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής
Πληροφορίες : Α. Μουζακίτου
Διον. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο : 210 69.87.418 / 479
Fax : 210.69.87.408/ 489
E-mail : finexcis@otenet.gr
vat-customs@2001. syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για τη φορολογική μεταχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16-9-1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1872/Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265/2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα των άρθρων 55, 63, 64, 72, 73, 109, 113 και 181.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.883/530/16-9-1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1872/Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.639/447/14-8-2002 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1109/Β΄) «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της Δ.424/277/19-3-1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 242/Β΄) «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της Τ.8612/2439/30-12-2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 778/Β΄) «Διαδικασία παραλαβής και αποστολής προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση κατ’ εφαρμογή του αρ. 5 του νομοσχεδίου “εναρμόνιση προς το Κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών”», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν.2859/00 «Κώδικας ΦΠΑ» και ειδικότερα των άρθρων 2,3,5,10,11,19,20,25,54 παρ 6, 60 του ν.2859/00 (Κώδικας ΦΠΑ) .
7. Τις διατάξεις της ΔΕΦΚ5017374ΕΞ2010/20-4-2010 Δ.Υ.Ο. «Διαδικασίες για την παραλαβή προϊόντων ΕΦΚ από περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη».
8. Την ανάγκη καθορισμού όρων και διατυπώσεων για τη φορολογική μεταχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών των κωδικών Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000 λόγω της υπαγωγής τους, από 01/01/2013, στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του τρίτου μέρους του ν.2960/2001, σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο του ν.4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α΄).
9. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16-9-1999 Α.Υ.Ο. προκειμένου να καθοριστεί το ύψος των εγγυήσεων των προσώπων που παράγουν, μεταποιούν ή διακινούν τις ως άνω πρόσθετες ύλες υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
11. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
12. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄) περί διορισμού Υπουργού & Υφυπουργών.
13. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19-9-2012 Απόφαση (ΦΕΚ 2574/Β΄) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.
14. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Καθορίζουμε όρους και διατυπώσεις για τη φορολογική μεταχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, ως ακολούθως :
Άρθρο 1
Φορολογική μεταχείριση πρόσθετων υλών
1. Οι πρόσθετες ύλες με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000 υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ή να διατεθούν προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης. Η φορολόγηση των ως άνω προϊόντων πραγματοποιείται με την υποβολή από τον υπόχρεο του προβλεπομένου κατά περίπτωση από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικού εγγράφου, με το συντελεστή του ισοδυνάμου καυσίμου κινητήρων ή καυσίμου θέρμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, αναλόγως της χρήσης.
2. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία που καθίσταται απαιτητός ο ΕΦΚ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2960/2001, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η τελική χρήση των ως άνω πρόσθετων υλών, τα εν λόγω προϊόντα φορολογούνται με τον υψηλότερο συντελεστή ΕΦΚ του καυσίμου κινητήρων της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001.
3. Για τα ανωτέρω προϊόντα που υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου, κυκλοφορίας και φορολόγησης των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης καταβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ο αναλογών ΦΠΑ κατά την θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία και ανάλωση ή την έξοδο από το τηρούμενο καθεστώς αναστολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Παρακολούθηση πρόσθετων υλών σε φορολογική αποθήκη
1. Για τις πρόσθετες ύλες με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000 που παράγονται, μεταποιούνται ή κατέχονται σε φορολογική αποθήκη εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις διατάξεις των Φ.883/530/16-9-1999 Α.Υ.Ο. και Φ.639/447/14-8-2002 Α.Υ.Ο.Ο., όπως ισχύουν.
2. Για την έξοδο από την φορολογική αποθήκη με σκοπό τη θέση σε ανάλωση των εν λόγω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, υποβάλλεται Δήλωση ΕΦΚ
(ΔΕΦΚ) και καταβάλλεται ο ΕΦΚ ή/και ο ΦΠΑ, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
· στις περιπτώσεις που κατά την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη γεννάται υποχρέωση για την καταβολή του ΕΦΚ με τη Δήλωση ΕΦΚ καταβάλλεται και ο αναλογών ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2859/00
· στις περιπτώσεις όπου λόγω της τελικής χρήσης των προϊόντων δεν γεννάται υποχρέωση για καταβολή ΕΦΚ, με την κατατιθέμενη Δήλωση ΕΦΚ καταβάλλεται μόνο ο αναλογών ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του ν.2859/00.
Άρθρο 3
Παραλαβή πρόσθετων υλών από εγγεγραμμένο παραλήπτη / περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη
1. Για τις πρόσθετες ύλες με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000 που παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο παραλήπτη ή περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις διατάξεις των αριθ. Δ.424/277/19-3-1993 Α.Υ.Ο. όπως ισχύει και ΔΕΦΚ5017374ΕΞ2010/20-4-2010 Δ.Υ.Ο., αντίστοιχα.
2. Για την παραλαβή των προϊόντων από τα ανωτέρω πρόσωπα : · στις περιπτώσεις που οι πρόσθετες ύλες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ή να διατεθούν προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης, υποβάλλεται ΔΕΦΚ με την οποία καταβάλλεται ο ΕΦΚ και ο αναλογών ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2859/00 · στις περιπτώσεις που οι πρόσθετες ύλες προορίζονται για χρήσεις άλλες από τις ανωτέρω, υποβάλλεται ΔΕΦΚ χωρίς καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων, για σκοπούς επαλήθευσης και ελέγχου.
Άρθρο 4
Παραλαβή πρόσθετων υλών που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο Κ-Μ
1. Για τις πρόσθετες ύλες με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000 που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο Κ-Μ και παραλαμβάνονται για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. Τ.8612/2439/30-12-1992 ΑΥΟ.
2. Για την παραλαβή των πρόσθετων υλών που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο
Κ-Μ, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.
Άρθρο 5
Εισαγωγή πρόσθετων υλών από τρίτη χώρα Κατά την εισαγωγή από τρίτη χώρα των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, στις περιπτώσεις που οι πρόσθετες ύλες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ή να διατεθούν προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης κατά την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με τη διασάφηση εισαγωγής (ΕΔΕ) καταβάλλεται και ο ΕΦΚ. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΦΚ αποτελεί διαμορφωτικό στοιχείο της φορολογητέας αξίας βάσει του άρθρου 20 του ν.2859/00 επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ που αναλογεί στην εισαγωγή των εν λόγω αγαθών.
Άρθρο 6
Έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης
1. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, φυσικούς ή λογιστικούς, σε πρόσωπα τα οποία παραλαμβάνουν τις ανωτέρω πρόσθετες ύλες χωρίς την καταβολή του ΕΦΚ για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών. Οι προμηθεύτριες εταιρείες, υποχρεούνται να παρέχουν στις ως άνω Τελωνειακές Αρχές στοιχεία αναφορικά με τις πωλήσεις/διάθεση πρόσθετων υλών σε πρόσωπα που παρέλαβαν αυτές χωρίς την καταβολή του ΕΦΚ.
2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης, διαπιστωθεί διαφυγή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του ν.2960/2001, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις – Διαχείριση αποθεμάτων
1. Τα πρόσωπα τα οποία παράγουν, μεταποιούν ή εμπορεύονται χονδρικώς πρόσθετες ύλες που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή των αποθεμάτων που έχουν στην κατοχή τους την 31η Δεκεμβρίου 2012 (σε χιλιόλιτρα ανά κωδικό Σ.Ο. και εμπορικό σήμα όπου υπάρχει). Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω αποθέματα, καθώς και αυτά που τυχόν αποκτηθούν μετά την ημερομηνία αυτή χωρίς διατυπώσεις ελέγχου και κυκλοφορίας, στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, το αργότερο έως τις 15/02/2013. Η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται για τα πρόσωπα που κατέχουν τα εν λόγω προϊόντα για σκοπούς λιανικής πώλησης ή για τελική χρήση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.
2. Για τα αποθέματα πρόσθετων υλών τα οποία διατέθηκαν από 01/01/2013 ή πρόκειται να διατεθούν προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης, υποβάλλεται Δήλωση ΕΦΚ (ΔΕΦΚ), το αργότερο έως τις 15/02/2013, για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη αποδεδειγμένα υπαχθεί σε φορολογία στη χώρα μας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η τελική χρήση των ως άνω πρόσθετων υλών, τα εν λόγω προϊόντα φορολογούνται με τον υψηλότερο συντελεστή ΕΦΚ του καυσίμου κινητήρων της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Εφόσον για την απόκτηση των ανωτέρω αποθεμάτων έχει καταβληθεί ΦΠΑ με την ανωτέρω Δήλωση ΕΦΚ καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ μόνο επί του ΕΦΚ. Για τα αποθέματα πρόσθετων υλών που κατά δήλωση του υπόχρεου διατέθηκαν από 01/01/2013 ή πρόκειται να διατεθούν για χρήσεις άλλες πλην αυτών ως καύσιμα κινητήρων ή ως καύσιμα θέρμανσης θα υποβάλλεται Δήλωση ΕΦΚ χωρίς την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων για σκοπούς επαλήθευσης και ελέγχου.
3. Τα πρόσωπα, τα οποία από 01/01/2013, λαμβάνουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης, δύνανται αντί της οριζόμενης στην παράγραφο 2 διαδικασίας, να εισάγουν μέρος ή το σύνολο των αποθεμάτων τους, στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής εφόσον η άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης έχει εκδοθεί έως την 15/02/2013. Η χρέωση των αποθεμάτων, στην φορολογική αποθήκη, στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, θα γίνει από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με βάση τη δήλωση αποθεμάτων της παραγράφου 1. Για τις ποσότητες οι οποίες δεν θα εισαχθούν σε καθεστώς αναστολής, θα εφαρμοσθούν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.
4. Αποθέματα πρόσθετων υλών που έχουν παραληφθεί από ήδη κατόχους άδειας φορολογικής αποθήκης ενεργειακών προϊόντων με σκοπό την ανάμιξη αυτών με άλλα καύσιμα, θα χρεωθούν στη φορολογική τους αποθήκη αμέσως μετά την τροποποίηση των σχετικών αδειών για την ένταξη των νέων προϊόντων σ’ αυτή, με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16-9-1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1872/Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει, ως ακολούθως: Άρθρο 8 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16-9-1999 Α.Υ.Ο. Στην παράγραφο Αα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16-9-1999 Α.Υ.Ο., μετά την περίπτωση III, προστίθεται περίπτωση IV, ως εξής: «IV. Φορολογική αποθήκη Παραγωγού, Μεταποιητή ή Κατόχου των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, εγγύηση ίση με το 5% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 10.000 ευρώ. Ειδικά κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας ως εγκεκριμένου αποθηκευτή, εγγύηση ίση με το 5% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα που κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν, μεταποιηθούν, διακινηθούν υπό καθεστώς αναστολής ή εξαχθούν, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 10.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό της εγγύησης λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες των πρόσθετων υλών οι οποίες κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου προορίζονται να διατεθούν ή χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κίνησης ή ως καύσιμα θέρμανσης.» Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από 01/01/2013. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ