Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/2014

«Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας»

06 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ A΄
2. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)

ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ Δ΄
3. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Κατρινάκη/Ε. Γκόνη/Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο : 210 6987457/452/481

Fax : 210 6987450/489

Email : d19diadi@otenet.gr/

vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr 

ΦΕΚ: 3120/Β/20-11-2014

Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2014

Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
ΑΔΑ: ΩΛΘ9Η-ΡΛΝ


 

ΘΕΜΑ : «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4001/18-8-2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», άρθρα 1-2 και 94-144.
2. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 648/2005 του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το άρθρο 76 περί απλουστευμένων διαδικασιών.
3. Τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθμ. 1192/2008, και (ΕΚ) αριθμ. 430/2010 και ιδιαίτερα τα άρθρα 253, 253α, 253β, 253γ, 253δ, 253ε, 253στ, 253ζ, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 279, 282, 283, 285, 285α, 285β, 286, 287, 289 καθώς και το Παράρτημα 30Α.
4. Τις αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 2011/5-10-2011 «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο» και Δ19Α 5030435 ΕΞ 2012/23-7-2012 «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο» ΑΥΟ.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.3, 33 παρ.2 και 34 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22-11-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7-11-2000) «Κώδικας ΦΠΑ» και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4, 10, 17, 20, 21, 23, 24, 59 και 60.
8. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 [ΦΕΚ Β΄130 και 372] όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/23-12-2013 [ΦΕΚ 3317Β΄/ 27-12-13] Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και ιδιαίτερα τa σημεία 41, 42, 65 και 76 του άρθρου 2 αυτής.
9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα Απόφαση καθορίζονται:
Α. Η απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρεται με δίκτυα αγωγών μέσω κόμβων με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕΣ.
Β. Η διαδικασία για την ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται/εξέρχεται προς/από τη χώρα μας από κόμβους (διασυνδέσεις) με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε..
Γ. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την εισαγωγή και εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, την παρακολούθηση των απλουστευμένων διαδικασιών, τον έλεγχο εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και τους εκ των υστέρων ελέγχους.
Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας
1. Η διαδικασία υποβολής αίτησης και έκδοσης άδειας απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, διέπεται από τoυς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας απλουστευμένων διαδικασιών όπως ρυθμίζονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως ισχύουν.
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας εισαγωγής/εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί εμπορική δραστηριότητα και πραγματοποιεί εισαγωγή/εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι των εν λόγω προσώπων. - Στην περίπτωση τελωνειακού αντιπροσώπου (είτε άμεσου, είτε έμμεσου) που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για εισαγωγές/εξαγωγές πελατών του, η άδεια αυτή εκδίδεται στο όνομά του. Η διαδικασία αξιολόγησης του συνόλου των κριτηρίων εφαρμόζεται μόνο για τον τελωνειακό αντιπρόσωπο ενώ για τα εκπροσωπούμενα από αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελέγχεται το ιστορικό συμμόρφωσης ως προς τις τελωνειακές απαιτήσεις αυτών.
3. Στην περίπτωση αντιπροσώπευσης εισαγωγέα/εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος-Μέλος, δεν απαιτείται ο εγκατεστημένος στο άλλο Κράτος-Μέλος εισαγωγέας/εξαγωγέας να λάβει ΑΦΜ ή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο.
4. Λόγω της φύσης του εμπορεύματος, ισχύουν τα ακόλουθα : α. Ο εισαγωγέας/εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για τη χρήση της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο, και όχι για τη χρήση διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης. β. Δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη χρήση της άδειας διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο, καθώς η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικούς δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις. γ. Δεν απαιτείται η γνωστοποίηση στο αρμόδιο Τελωνείο της άφιξης/αναχώρησης της ηλεκτρικής ενέργειας, επομένως η καταχώριση των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία του ενδιαφερόμενου επέχει θέση διασάφησης και ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους. Άρθρο 3 Απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας που εισέρχεται στη χώρα μας μέσω δικτύου αγωγών από κόμβους (διασυνδέσεις) με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕΣ, εφαρμογή έχουν τα ακόλουθα:
1. Καταχώρηση στα Λογιστικά Βιβλία του εισαγωγέα, πριν την υποβολή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης στο αρμόδιο Τελωνείο, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων, των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, με βάση τις μετρήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
2. Υποβολή ανακεφαλαιωτικής διασάφησης, το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής μήνα, για το σύνολο της παραληφθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα. Με την ανακεφαλαιωτική διασάφηση υποβάλλονται και τα τιμολόγια αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι βεβαιώσεις των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
3. Η ανωτέρω διαδικασία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο εισαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει τον κοινοτικό χαρακτήρα της εισερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα δύναται να παρασχεθεί με την προσκόμιση του τιμολογίου αγοράς από το αποστέλλον Κράτος Μέλος επί του οποίου πρέπει να έχει τεθεί η ένδειξη T2L και η θεώρηση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής του ιδίου Κράτους Μέλους.
4. Τα Λογιστικά Βιβλία καθώς και όλα τα δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα των εταιρειών και διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά το έτος της τελευταίας εγγραφής τους. Πέραν της παραπάνω προθεσμίας τα Λογιστικά Βιβλία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών διατηρούνται οπωσδήποτε και για όσο επιπλέον χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση, το ποσό του ΦΠΑ βεβαιώνεται και απαλλάσσεται βάσει του άρθρου 23 παρ. 1ε του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ». Για την απαλλαγή του φόρου προστιθεμένης αξίας, στη θέση 44 της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης συμπληρώνεται ο σχετικός κωδικός ατελείας. Άρθρο 4 Απλουστευμένη διαδικασία εξαγωγής Για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εξέρχεται από τη χώρα μας μέσω δικτύου αγωγών από κόμβους (διασυνδέσεις) με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕΣ, εφαρμογή έχουν τα ακόλουθα:
1. Καταχώρηση στα Λογιστικά Βιβλία του εξαγωγέα, πριν την υποβολή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης στο αρμόδιο Τελωνείο, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων, των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που τίθενται σε καθεστώς εξαγωγής, με βάση τις μετρήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
2. Υποβολή ανακεφαλαιωτικής διασάφησης, το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου της εξαγωγής μήνα, για το σύνολο της εξαχθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα. Με την ανακεφαλαιωτική διασάφηση υποβάλλονται και τα τιμολόγια πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι βεβαιώσεις ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
3. Το αρμόδιο Τελωνείο, σε μηνιαία βάση, στα πλαίσια παρακολούθησης και διαχείρισης των απλουστευμένων διαδικασιών προβαίνει στους κατάλληλους ελέγχους ώστε να διασταυρώνει τις βεβαιώσεις των ποσοτήτων εξαχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης για τις ποσότητες αυτές.
4. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας της παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας που ενεργείται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή-εξαγωγέα προς αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε. απαιτούνται : - βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τις εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, - τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, - εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ 599 το οποίο τηρείται στο αρχείο του πωλητή-εξαγωγέα της ηλεκτρικής ενέργειας, - ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 5 Ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται/εξέρχεται προς/από τη χώρα μας από κόμβους (διασυνδέσεις) με άλλα κράτη-μέλη Ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται ή εξέρχεται στη χώρα μας από κόμβους (διασυνδέσεις) με άλλα κράτη-μέλη, θεωρείται ότι είναι κοινοτική και δεν απαιτείται η τήρηση διατυπώσεων στο Τελωνείο. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η έκδοση άδειας απλουστευμένων διαδικασιών από την Τελωνειακή Περιφέρεια. Άρθρο 6 Συνεργασία του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) καθώς και του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) με τις Τελωνειακές Αρχές Η εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ:
1. πρέπει να διαθέτει αξιόπιστα συστήματα μέτρησης των ποσοτήτων της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το ν.4001/2011,
2. θέτει στη διάθεση του αρμόδιου Τελωνείου και των άλλων αρμόδιων Ελεγκτικών Αρχών, οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο ζητηθεί, στα πλαίσια διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων,
3. χορηγεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, σε μηνιαία βάση, αναλυτικές βεβαιώσεις για την πιστοποίηση των ποσοτήτων της ηλεκτρικής ενέργειας που εισήλθαν ή εξήλθαν (ανά κόμβο με τρίτες χώρες ή ΕΖΕΣ) στους εισαγωγείς/εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι κάτοχοι άδειας απλουστευμένων διαδικασιών,
4. αποστέλλει στα αρμόδια τελωνεία ελέγχου που καθορίζονται στο Άρθρο 8 της παρούσας, μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, έως το τέλος του επόμενου μήνα, με το σύνολο των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που εισήχθησαν και εξήχθησαν από/προς κόμβους (διασυνδέσεις) με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕΣ ανά εισαγωγέα/εξαγωγέα, προκειμένου να διευκολύνονται οι διενεργούμενοι έλεγχοι και διασταυρώσεις.
5. ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια για τις αποφάσεις ανάκλησης
αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Η εταιρεία ΛΑΓΗΕ ΑΕ:
Ενημερώνει εγγράφως κάθε εταιρεία που εγγράφεται στο Μητρώο συμμετεχόντων και πραγματοποιεί εισαγωγή/εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, περί της υποχρέωσης τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης.
Άρθρο 7
Ορισμός αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών
Παρακολούθηση των αδειών / Εκ των υστέρων έλεγχοι
1. Αρμόδια Τελωνεία για την εισαγωγή και εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, την παρακολούθηση της απλουστευμένης διαδικασίας, τον έλεγχο εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και τους εκ των υστέρων ελέγχους ορίζονται το Α΄ Τελωνείο Πειραιά, το Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης και το Τελωνείο Αντίκυρας. Τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου: (i) λαμβάνουν τις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις εισαγόμενων/εξαγόμενων ποσοτήτων από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ και διασταυρώνουν ότι οι εισαγωγείς/εξαγωγείς που περιλαμβάνονται σε αυτές έχουν τηρήσει ορθά τις τελωνειακές διαδικασίες για την εισαγωγή/εξαγωγή που προβλέπονται στα Άρθρα 3-4 της παρούσας. (ii) ενημερώνουν την οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια για τυχόν περιπτώσεις κατόχων άδειας απλουστευμένων διαδικασιών που δεν έχουν υποβάλει τελωνειακά παραστατικά επί ένα (1) έτος με σκοπό την ανάκληση των αδειών. Για την αναστολή, ανάκληση της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων, ισχύουν τα οριζόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις περί απλουστευμένων διαδικασιών.
2. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες καθίστανται υπεύθυνες για την παρακολούθηση των αδειών απλουστευμένων διαδικασιών και ειδικότερα προβαίνουν σε ανάκληση των αδειών στις περιπτώσεις εισαγωγέων/εξαγωγέων που τους έχει ανακληθεί η άδεια προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν σχετικής
ενημέρωσης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
Άρθρο 8
Παραβάσεις-Παρατυπίες
Η μη τήρηση και εφαρμογή των συναφών τελωνειακών διατυπώσεων και των διαδικασιών που καθορίζονται με την παρούσα Απόφαση αποτελεί παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας και επισύρει την επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του ν.2960/01.
Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
Με την έναρξη εφαρμογής της παρούσας Απόφασης οι αριθμ. Τ.2030/143/Α0019/24-5-2004, Τ.3370/204/Α0019/27-8-2004, Τ.1617/134/Α0019/27-3-2006, Τ.3696/117/Α0019/26-7-2007 ΑΥΟ
καταργούνται.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Τμηματάρχης
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ