ΠΟΛ. 1137/2015

«Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας»

30 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Τμήματα Α΄, Δ΄

Τηλ : 210 3628634, 3605159

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Τμήμα Δ΄

Τηλ: 210 6987439

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10

ΤΚ : 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – Να σταλεί και με e-mail

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

ΠΟΛ. 1137ΠΟΛ:

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ : «Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 1819/51 (ΦΕΚ 149/28.05.51 τ. Α) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 1041/80 (ΦΕΚ 75/02.04.80 τ. Α) και ισχύουν σήμερα.
2. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1056/2010 (ΦΕΚ 712 Β/2010) «Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά».
3. Την Α.Υ.Ο. Τ. 7726/2033/Α0019 (ΦΕΚ 117Β/1993) «Εξόφληση χρεών προς τα τελωνεία με μετρητά και επιταγές».
4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α / 28.06.2015).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν.
6. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού Υ57/2015 (ΦΕΚ 256 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη», όπως ισχύει.
7. Την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1212/2012 (ΦΕΚ 338 Β΄) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.
8. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης κατά τη διάρκεια της από 28.6.2015 τραπεζικής αργίας.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Κατά τη διάρκεια της από 28.6.2015 τραπεζικής αργίας της ΠΝΠ «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α / 28.06.2015):
1. το ποσό των παραγράφων 1 και 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1056/2010 ( ΦΕΚ 712 Β/2010) διαμορφώνεται σε 500.000,00 ευρώ (500.000,00€).
2. τα ποσά των παραγράφων α και β της Α.Υ.Ο. Τ. 7726/2033/Α0019 (ΦΕΚ 117Β/1993) διαμορφώνονται σε 500.000,00 ευρώ (500.000,00€) και ανεξαρτήτως ποσού αντιστοίχως. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος του
Αυτοτελούς τμήματος Διοίκησης


Η Αναπληρώτρια Υπουργός
Όλγα- Νάντια Βαλαβάνη