ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ 2016/2016

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων. ΘΕΜΑ: Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.

22 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Κούκουνα
Α. Μελανίτου
Τηλέφωνο : 210-6987503
210-6987407
Fax : 210-6987506
e-mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 4295/Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
ΑΔΑ: 6ΤΛΟΗ-ΣΘΕ

 ΘΕΜΑ: Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 1α) του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως ισχύουν, με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 1α) της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και νόμου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2859/00 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" υποπερίπτωση αα της περίπτωσης στ της παραγράφου 1, με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 143 και η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 151 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.Δ. 503/70 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18ην Απριλίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Συμβάσεως περί των διπλωματικών σχέσεων» (ΦΕΚ 108/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 90/75 «Περί κυρώσεως της εν Βιέννη την 24ην Απρ. 1963 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως επί των Προξενικών Σχέσεων» (ΦΕΚ 150/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 1α) του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (EE L 324/23, 10-12-2009).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
7. Το ΠΔ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄), καθώς και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄).
8. Το ΠΔ 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
9. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 (ΦΕΚ130/Β΄) Κοινή Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την Πράξη υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 20.01.2016 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ.18/20.01.2016) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
11. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων των ν. 2960/01 και 2859/00.
12. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών καθώς και της διαδικασίας παραλαβής με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές στη χώρα μας για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την απαλλαγή από τον δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, τα οποία παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων των Διεθνών Συμβάσεων της Βιέννης περί Διπλωματικών και Προξενικών Σχέσεων, αντίστοιχα, για υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και για τις ανάγκες του προσωπικού τους κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 36 και 50 των Ν.Δ. 503/1970 (ΦΕΚ 108/Α) και Ν. 90/1975 (ΦΕΚ 150/Α) αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Δικαιούχα πρόσωπα
Δικαιούχα πρόσωπα για την απαλλαγή από τον δασμό, τον ΕΦΚ και το ΦΠΑ των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο είναι:
α) οι ξένες διπλωματικές αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα,
β) ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής, τα λοιπά μέλη του διπλωματικού προσωπικού αυτής και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους,
γ) οι ξένες προξενικές αρχές που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα,
δ) ο αρχηγός της προξενικής αρχής, οι λοιποί προξενικοί λειτουργοί αυτής, εφόσον είναι κάτοχοι διπλωματικού διαβατηρίου, και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους.
Άρθρο 3
Ανώτατες δικαιούμενες ποσότητες
1. Οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύνανται να παραλαμβάνουν ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής, τα λοιπά μέλη του διπλωματικού προσωπικού και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και ο αρχηγός της προξενικής αρχής, οι λοιποί προξενικοί λειτουργοί και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους με απαλλαγή από τις αναλογούσες επιβαρύνσεις, χορηγούνται ανά έτος και ανά μέλος του διπλωματικού προσωπικού/προξενικού λειτουργού και των συγκατοικούντων μελών της οικογένειάς του συνολικά υπό τον όρο της αμοιβαιότητας και δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες για :
α) Μέλη του διπλωματικού προσωπικού, αρχηγό της προξενικής αρχής, προξενικούς λειτουργούς με τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους:
αα) Εκατό ενενήντα έξι (196) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.
ββ) Τετρακόσιες (400) φιάλες οίνου. Η φιάλη στις περιπτώσεις αα) και ββ) να μην υπερβαίνει το ένα λίτρο.
γγ) Χίλιες (1000) φιάλες μπύρας.
δδ) Είκοσι χιλιάδες (20.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα καπνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής της κατανομής με τις εξής κλίμακες:
- Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο από 3 γραμμάρια=3 τσιγάρα - Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσότερο από 3 γραμμάρια=6 τσιγάρα - Πενήντα γραμμάρια καπνού = 80 τσιγάρα
β) Ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής με τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς του δικαιούται ποσότητες διπλάσιες από τις ανωτέρω οριζόμενες.
2. Η παραλαβή αφορολόγητων αλκοολούχων ποτών από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές για αποκλειστικά υπηρεσιακή χρήση είναι δυνατή σε λογικές ποσότητες και πάντοτε ανάλογα με το συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό, για τον οποίο τα εν λόγω είδη προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.
3. Η απαλλαγή χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, με αναγωγή στις ποσότητες που αντιστοιχούν στο 1/12 της συνολικής ετήσιας ποσότητας για κάθε μήνα από τον μήνα ανάληψης καθηκόντων. Ως ημερολογιακό έτος νοείται το χρονικό διάστημα 01/01 έως 31/12 εκάστου έτους.
4. Τα προϊόντα που παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα πρόσωπα του παρόντος άρθρου θα πρέπει να προορίζονται για την αποκλειστική κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους.
Άρθρο 4
Διαδικασία παραλαβής
1. Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τα δικαιούχα πρόσωπα των περιπτώσεων α) και γ) του άρθρου 2 της παρούσας κατατίθεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου (Πρεσβεία-Προξενείο). Με το τελωνειακό παραστατικό υποβάλλεται επίσης:
α) έντυπο «ατέλεια εισαγωγής», θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς τη συνδρομή του όρου της αμοιβαιότητας,
β) τιμολόγιο πώλησης.
2. Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τα δικαιούχα πρόσωπα των περιπτώσεων β) και δ) του άρθρου 2 της παρούσας κατατίθεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) στο όνομα της Πρεσβείας-Προξενείου (για λογαριασμό του δικαιούχου ατελείας προσώπου). Με το τελωνειακό παραστατικό υποβάλλεται επίσης:
α) έντυπο «ατέλεια εισαγωγής», θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς τη συνδρομή του όρου της αμοιβαιότητας,
β) αντίγραφο της διπλωματικής ταυτότητας του δικαιούχου ατελείας προσώπου,
γ) τιμολόγιο πώλησης,
δ) κατάσταση στην οποία αναγράφονται ανά πρεσβεία/προξενείο τα είδη, το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο, η ιδιότητα αυτού, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία
ανάληψης καθηκόντων και λήξη αποστολής.
Άρθρο 5
Αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου
Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της απαλλαγής από δασμό, ΕΦΚ και ΦΠΑ των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας, ορίζεται το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής , Ε.Φ.Κ. & Εφοδίων Πειραιά.
Άρθρο 6
Διαδικασία παρακολούθησης της απαλλαγής
Σε περίπτωση όπου το Τελωνείο στο οποίο τίθενται σε ανάλωση τα προϊόντα είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου, αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπίας την προβλεπόμενη από το άρθρο 4 της παρούσας κατάσταση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνει στον Πίνακα του συνημμένου Παραρτήματος, προκειμένου να παρακολουθούνται τα ετήσια όρια παράδοσης των προϊόντων στα δικαιούχα ατελείας πρόσωπα.
Με βάση τον Πίνακα αυτό, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων ορίων ποσοτήτων αφορολογήτων προϊόντων που παραλαμβάνονται από το δικαιούχο προσωπικό των ξένων διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δ/ΝΣΗ ΔΘΤΟΚ – Τμ. Γ΄ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ- Τμ. Δ΄ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας παρακολούθησης των ανώτατων ετήσιων ποσοτήτων αφορολόγητων αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνονται από το δικαιούχο προσωπικό των ξένων διπλωματικών και προξενικών αρχών για τις ανάγκες τους (άρθρο 3 της παρούσας). ΠΡΕΣΒΕΙΑ/ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ…….. Α / Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΡ.

ΠΑΡ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ,ΛΙΚΕΡ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ
ΠΟΤΑ ΟΙΝΟΣ ΜΠΥΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ