Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ 1116601 /2017

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

31 Ιουλίου 2017