Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ 1121986/2017

Τροποποίηση της αριθμ. Τ.2043/87/Β.0019/22-3-1993 (Β΄ 521) απόφασης Υπουργού Οικονομικών " Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών "

10 Αυγούστου 2017