ΠΟΛ. 1054/2018

«Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».

16 Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄


Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 68 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ.Μελανίτου - Αικ.Κούκουνα
Τηλέφωνο : 210.6987407, 210.6987503
Fax : 210.6987506
E-Mail : finexcis@otenet.gr
Url : www.aade.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:Ω8Λ146ΜΠ3Ζ-9ΗΧ
Αριθ. ΦΕΚ:1261/Β΄
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1054
ΠΡΟΣ: Ως πίνακα διανομής

 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις της περ. α) της παρ.8 του άρθρου 39 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/ Α') και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Μέρους Πέμπτου του ιδίου νόμου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5,10,11,16,17,18,19,21,24, 25 παρ. 1 περ.β), υποπερ.δδ και περ. ε), υποπερ.ββ δεύτερο εδάφιο παρ. 2, 28 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017(ΦΕΚ 2540/Β΄) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».
4. Την αριθμ. Π.8271/4879/ΠΟΛ366/18-12-1987 (ΦΕΚ 3/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτ. α, γ, δ, ε, και η της παρ. 1 του αρθ. 22, καθώς και της περιπτ. α της παρ. 1 του αρθ. 20 του Νομ. 1642/86», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Τ.1400/10/20-03-2000(ΦΕΚ 418/Β΄) Α.Υ..Ο. «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών κ.λ.π.»
6. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄).
8. Την αριθ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ 968/Β΄) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
11. Την ανάγκη αντιμετώπισης περιπτώσεων κατασκευής πλοίων και ναυπηγημάτων, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. είχαν υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 43 της αριθμ. Τ.1400/10/00/20-03- 2000 (ΦΕΚ 418/Β΄) Α.Υ.Ο. διαδικασία.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Άρθρο 1
1. Ο τίτλος του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Καταργούμενες – Μεταβατικές διατάξεις».
2. Στο άρθρο 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. προστίθενται εδάφια δεύτερο και επόμενα ως ακολούθως: «Για τις κατασκευές πλοίων και ναυπηγημάτων, που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της αριθμ. Τ.1400/10/00/20.03.2000 (ΦΕΚ 418/Β΄) Α.Υ.Ο. διαδικασία και δεν έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια των απαιτούμενων υλικών κατασκευής τους, τα άρθρα 37 έως 43 της αμέσως ως άνω Α.Υ.Ο. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την οριστικοποίηση της ατέλειας. Τα υπό κατασκευή πλοία και ναυπηγήματα δύνανται να μεταφερθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής τους σε χώρους άλλου ναυπηγείου, με άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής που έχει χορηγήσει την έγκριση της ατέλειας η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης της πλοιοκτήτριας εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος ατέλειας του πλοίου αποστέλλεται στην τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας θα συνεχισθεί η ναυπήγηση του πλοίου ενημερώνοντας σχετικά και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., τηρουμένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των αριθμ Τ.1400/10/00/20-03-2000 (ΦΕΚ 418/Β’) και Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18-12-1987 (ΦΕΚ 3/Β΄) Α.Υ.Ο.»
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ