Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 576/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/576 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2017 για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8435]

16 Απριλίου 2018