Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1063/2020

«Τροποποίηση της Α. 1054/2020 (ΦΕΚ 950 Α’) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων»

24 Μαρτίου 2020