Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1109/2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil report- ing) σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4493/2017 (Α’ 164) και της αριθ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 1891).

08 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :  Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας :  101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο  210 - 33 75 868
Τηλ/πία :  210 - 33 75 854
Ηλ. δ/νση :  dos.c@aade.gr
Ιστοσελίδα :  www.aade.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ

Ταχ. Δ/νση :  Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 8
Ταχ. Κώδικας :  183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνο :  210 - 480 22 64 , 480 27 48
Ηλ. ταχ. :  a.karavida@aade.gr
Ιστοσελίδα :  www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ω9ΨΞ46ΜΠ3Ζ-Υ5Ε
Αριθ. ΦΕΚ: Β' 1851
Αθήνα, 8 Μαΐου 2020

Α. 1109
ΠΡΟΣ:   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
ΚΟΙΝ.:   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil report- ing) σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαί- σιο εφαρμογής του ν. 4493/2017 (Α’ 164) και της αριθ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 1891).

                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ
                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις:
α)      Του άρθρου έκτου παρ. 2, περίπτ. β’ του ν. 4493/2017 (Α’ 164) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρ. 1, περίπτ. α’ και παρ. 2, περίπτ. α’ του ίδιου νόμου και του άρθρου 3(5) της κυρωθείσας Συμφωνίας.
β)      του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

2.      Την αριθ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 (Β’ 1891) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α’ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017» και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 2 αυτής.

3.      Την από 14.4.2020 Συχνή Ερώτηση του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, όπως δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (βλ. https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs-fatca- compliance-legal#reporting).

4.      Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’ 968 και Β’ 1238) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5.      Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β' 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6.      Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7.      Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ, ως αρμόδιας αρχής, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013, δυνάμει της διάταξης του άρθρου τρίτου παρ. 1, περίπτ. α’ του ν. 4493/2017.

8.      Την ανάγκη διευκόλυνσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην κυρωθείσα Συμφωνία και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής, καθώς και του Μνημονίου Συνεννόησης, κατά τη διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως ειδικότερα ορίζεται στη Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ.
 

                                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.      Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς την ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4493/2017 και της αριθ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

2.      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ