Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1129/2020

«Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων»

03 Ιουνίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987414
FAX : 210 6987408-424
e-mail : finexcis@oteeneesgr.
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ.Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Τ.Κ. : 115 21- Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 6479152
FAX : 210 6468272
e-mail : alithtl_fttdogri@lsgr.
ΑΔΑ: ΩΖ3846ΜΠ3Ζ-ΜΞΜ
Αριθ. ΦΕΚ: Β΄ 2196
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Α.1129
ΠΡΟΣ
: Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» 

Α Π Ο Φ Α Σ  Η
            Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265) όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 33, 53, 62, 63, 79 και 80, αυτού.
β) του ν.2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281) και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 , των παραγράφων Β.5 και Γ.1 του άρθρου 7 καθώς και της παρ. 10 του άρθρου 8 αυτού.
γ) της αριθ. 30/003/000/817/2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 914) «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων»
δ) της υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126ΕΞ2017/27-01-2017 (Β΄810) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή Ειδικού Καθεστώτος της Τελωνειακής αποταμίευσης»
ε) της υπ’ αριθ. Τ.3200/25/30-05-1968 ΑΥΟ «περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών διά την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κλπs και εξουσιοδοτήσεως των τελωνειακών δια την ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Τ.1259/32/18-04-1979 ΑΥΟ.
στ) του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
ζ) της υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
2. Την υπ’αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.
3. Την υπ’ αρ. 1 πράξη της 20-01-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, και με την υπ’αριθ. 5294ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Την ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 8 της υπ’αριθ. 30/003/000/817/2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 914) «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» με στόχο, αφενός, την παράταση της προθεσμίας της ογκομέτρησης των δεξαμενών αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων και αφετέρου την παράταση της μεταβατικής περιόδου που έχει δοθεί για τη δυνατότητα διενέργειας ογκομετρήσεων και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζει η συγκεκριμένη απόφαση.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1
1.
Οι ογκομετρικοί πινάκες των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, η κατάρτιση των οποίων διενεργήθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πριν την έναρξη εφαρμογής της αριθ. 30/003/000/817/2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 914) και για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, έχει παρέλθει η δεκαετία από την ημερομηνία καταρτίσεώς τους ή η εν λόγω δεκαετία πρόκειται να παρέλθει μέχρι 15-03-2021, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή και για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο οι εν λόγω δεξαμενές εξακολουθούν να θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί.
2. Παρατείνεται έως και 15-03-2021, η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 30/003/000/817/2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 914), προκειμένου οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης των δεξαμενών να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς,
τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην ως άνω απόφαση.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ