Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1146/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄2219).

15 Ιουνίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:96ΜΣ46ΜΠ3Ζ-ΦΗ6
Αριθ. ΦΕΚ:Β΄2449/19/06/2020 - 00:00
Αθήνα 15 Ιουνίου 2020
Α.1146
ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄2219).

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4690/2020 (Α΄104) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
2. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94), ιδίως το άρθρο 41.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90) όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 83.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
9. Την υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).
11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄2219).
13. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄968), όπως ισχύει.
14. Την από 12.6.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
15. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α΄83), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4690/2020 (Α΄104).
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τους Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 

                                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Στο Παράρτημα της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄2219), προστίθεται νέος ΚΑΔ 49.31 «Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών»
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση
2. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
3. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΑΔΕ (με την παράκληση να
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.)
4. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Υπουργείου Οικονομικών
4. Γραφείο Γραμματέως Υπουργείου Οικονομικών
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών ΑΑΔΕ
3. Δ/νση Εισπράξεων ΑΑΔΕ