Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1180/2020

«Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β΄2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού».

28 Ιουλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

2.ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ
Τμήμα Γ΄- Φορολογίας Καπνικών Προϊόντων

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα

Πληροφορίες : Νταμπακάκη Χρυσούλα
Τηλέφωνο : 210 6987427
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexcis@otenet.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ:ΨΕΞ746ΜΠ3Ζ-9ΛΓ
Αριθ. ΦΕΚ:3235 Β΄/04.08.2020
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Α.1180

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β΄2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού».

  Α Π Ο Φ Α Σ  Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 53Α, 63, 64, 112, 114 και 115 του ν.2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν, και ειδικότερα της παραγράφου 10 του άρθρου 53Α,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2009 «για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις μηχανοργανωμένες διαδικασίες για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών».
3. Την αρ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 (Β΄ 2744) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».
4. Την αρ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 (Β΄ 2745) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».
5. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.01.2020) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
8. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
10. Την αριθ. 339/18.07.2019 (Β΄3051) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».
11. Την ανάγκη τροποποίησης της αρ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/8.8.2017 (Β΄2889) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, κατοχή, παραλαβή, αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού», σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες της αγοράς.
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
1.
Στο τέλος της παραγράφου 3 της περίπτωσης Β του άρθρου 6, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η παραλαβή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας από άλλα Κράτη Μέλη δύναται να πραγματοποιείται μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (EMCS), υπό τη χρήση του προβλεπόμενου από τον Καν. (ΕΚ) 684/09 ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2960/01 «Ε.Τ.Κ.» για την κυκλοφορία των υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων εκ παραλλήλου με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για το Ε.Μ.C.S. Για την παραλαβή των ανωτέρω προϊόντων και την είσοδο αυτών στη φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται από τον παραλήπτη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής, αντί της Δήλωσης Παραλαβής και της Αίτησης Επανεισαγωγής, η αναφορά παραλαβής του e-ΔΕ.»
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 της περίπτωσης Γ του άρθρου 6, η φράση «αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας» απαλείφεται.
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7, η φράση «μόνο στο εσωτερικό της χώρας» απαλείφεται.
4. Η περίπτωση ii) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «ii)Στην περίπτωση γ) είτε με την προσκόμιση από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων που υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ, τη στατιστική δήλωση Intrastat καθώς και τη φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη είτε με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής του e-ΔΕ από τον παραλήπτη του άλλου Κ-Μ».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος
1.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εθνικό Τυπογραφείο
(Για δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.)
- Υπ/νση Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών
5. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών - Υπ/νση Β΄ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών
Τελωνείων
6. Δ/νση Στρατηγικής Ελέγχων & Τελωνειακών Παραβάσεων
7. Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α.