Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1293/2020

«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

23 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : K. Τριαδάς, Β. Τερζής
Τηλέφωνο : 210-6987504, -503
Fax : 210-6987506
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 9ΞΒΧ46ΜΠ3Ζ-5ΚΣ
Αριθ. ΦΕΚ: 5882/Β΄/31.12.2020
Αθήνα, 23/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:Α.1293

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας διανομής

 Θέμα: «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

                                                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ
                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 1 περίπτωση β) του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση γ) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου και νόμου όπως ισχύει.
2. Τη διάταξη του άρθρου 68 παράγραφος 3 και 4 του ν. 2960/01, με την οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία η διάταξη του άρθρου 41 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και νόμου όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 3, περίπτωση β) του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α΄), όπως ισχύει, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και νόμου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη του εδαφίου 5 του ιδίου άρθρου και νόμου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθμ. Τ. 1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π. », όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παράγραφος 1, περίπτωση β) του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α΄) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).
8. Τις διατάξεις του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών  στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, και ειδικότερα των άρθρων 2 παρ. 2 περιπτ. δ, 7 παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
9. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου α’, της παραγράφου 10, του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) όπως ισχύουν.
10. Την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή και της αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 Α.Υ.Ο. «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 27/ ΥΟΔΔ/ 17-1-2020).
11. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/23.10.2020 (Β΄4739) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
12. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

                                                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε τους όρους και προϋποθέσεις θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ως ακολούθως:

                                                                                                   Άρθρο 1
                                                                                     Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις θεώρησης από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄), όπως ισχύει.

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
α) Αλιευτικά σκάφη: Τα επαγγελματικά σκάφη, όπως αυτά ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 2 του Β.Δ. 666 της 25.07/22.08 του 1966 (ΦΕΚ τ. Α΄-160) , ήτοι όσα χρησιμοποιούνται, κατ’ αποκλειστικότητα, στην αλιεία – σπογγαλιεία από επαγγελματίες αλιείς, ήτοι από πρόσωπα που πληρούν, σωρευτικά, τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1, περίπτωση β) του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄-151) και τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ.
β) Αρμόδια τελωνειακή αρχή: Το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου έχει την έδρα του ο επαγγελματίας αλιέας.
γ) Τελωνείο παρακολούθησης Βιβλίου Ατελειών: Το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής ΕΦΚ & Εφοδίων Πειραιά, στο οποίο τηρείται Μητρώο των πλοίων που εφοδιάζονται με Βιβλίο Ατελειών.
       
                                                                                                     Άρθρο 2
                                         Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών
Α. Θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας
1. Για τη θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας απαιτείται τα εισοδήματα από την αλιεία που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο αλιέα να αντιστοιχούν στο 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

2. Ο ενδιαφερόμενος για τη θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Επαγγελματική άδεια του αλιευτικού σκάφους σε ισχύ.
β. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας. 
γ. Έγγραφο εθνικότητας.
 δ. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση.
ε. Πιστοποιητικό καταμέτρησης από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, η ιπποδύναμη, η μάρκα και ο τύπος της μηχανής.
στ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας αλιέας δηλώνει ότι η μηχανή (ισχύς, τύπος κλπ) είναι αυτή που είναι καταχωρημένη στα ναυτιλιακά έγγραφα και στην επαγγελματική άδεια αλιείας του σκάφους.
ζ. Αντίγραφο της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου φορολογικού έτους για φυσικά πρόσωπα.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Βιβλίο Ατελείας χορηγείται και θεωρείται για πρώτη φορά, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται και η υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αντιγράφου της δήλωσης έναρξης εργασιών δραστηριότητας που έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

4. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή σε κάθε περίπτωση ενημερώνει για τη χορήγηση του Βιβλίου Ατελειών το αρμόδιο Τελωνείο διαχείρισης του Βιβλίου Ατελειών.

Β. Θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας

1. Για τη θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας απαιτείται τα εισοδήματα που δηλώνονται από την αλιεία, στις περιπτώσεις αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας φυσικών προσώπων να αντιστοιχούν στο 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους.
2. Ο ενδιαφερόμενος για τη θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Επαγγελματική άδεια του αλιευτικού σκάφους σε ισχύ.
β. Έγγραφο εθνικότητας.
γ. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση.
δ. Πιστοποιητικό καταμέτρησης, από το οποία πρέπει να προκύπτει η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων, η ιπποδύναμη, η μάρκα και ο τύπος της μηχανής.
ε. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι η μηχανή (ισχύς, τύπος κλπ) είναι αυτή που είναι καταχωρημένη στα ναυτιλιακά έγγραφα και στην επαγγελματική άδεια αλιείας του σκάφους. στ. Βεβαίωση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι το σκάφος βρίσκεται σε επαγγελματική αλιευτική δραστηριότητα.
ζ. Αντίγραφο της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου φορολογικού έτους για φυσικά πρόσωπα ή αντίγραφο κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης για νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Βιβλίο Ατελείας χορηγείται και θεωρείται για πρώτη φορά, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται και η υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αντιγράφου της δήλωσης έναρξης εργασιών δραστηριότητας που έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

4. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή σε κάθε περίπτωση ενημερώνει για τη χορήγηση του Βιβλίου Ατελειών το
αρμόδιο Τελωνείο διαχείρισης του Βιβλίου Ατελειών.

                                                                                                     Άρθρο 3
                                                Χρόνος και τρόπος θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών

Η θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας διενεργείται σε ετήσια βάση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εκάστου έτους και το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή των προβλεπόμενων με την παρούσα δικαιολογητικών. Η θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας είναι σε ισχύ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

                                                                                                      Άρθρο 4
                                                                 Υποχρεώσεις κατόχων Βιβλίου Ατελείας – Κυρώσεις


1. Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή της παρούσας, λόγω α) κατάργησης ή αλλαγής των δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας ή β) λόγω διαγραφής του σκάφους από τα οικεία τηρούμενα βιβλία που αυτό ήταν εγγεγραμμένο, βάσει απαιτούμενων διατάξεων, το Βιβλίο Ατέλειας παραδίδεται από τον αλιέα κάτοχο αυτού, άμεσα και το αργότερο εντός τριών μηνών από την κατάργηση έστω και ενός μόνο ως άνω δικαιολογητικού ή την διαγραφή του σκάφους, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή προκειμένου να ακυρωθεί και να διαγραφεί οριστικά από το Μητρώο των πλοίων που τηρείται στο Τελωνείο παρακολούθησης Βιβλίου Ατελειών.

2. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί η μη τήρηση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει, βάσει των άρθρων 74 παρ. 2 και 109 του Ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), στη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των καυσίμων, με τα οποία το αλιευτικό σκάφος είχε εφοδιαστεί, ατελώς, με την επιφύλαξη εφαρμογής των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 119Α και 147 παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω νόμου.

                                                                                                      Άρθρο 5
                                                                                                  Έναρξη Ισχύος
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01/02/2021.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ