Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1119/2020

Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων

20 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση : Kαρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 68 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-6987500
210-6987469
Fax : 210 6987506
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 9ΠΚΔ46ΜΠ3Ζ-ΟΓ7
Αριθ. ΦΕΚ: 2138 Β/03-06-2020
Αθήνα, 20 Mαΐου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Α. 1119

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 438/76 (ΦΕΚ Α΄ 256), όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύουν,
3. Tην εξουσιοδοτική διάταξη του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ Α΄ 265),
4. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ Β’ 516) και ιδίως του άρθρου 13 παρ. 1 αυτής.
5. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 Απόφασης του Υπουργού Οι- κονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 130 και Β΄ 372) «Μεταβίβαση αρμοδιοτή- των στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις δια- τάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).
6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) και την με αριθμ. 39/3/30-11-2017 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/ΥΟΔΔ/20-12-2017) «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».
7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε- ων και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ 968/Α΄) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
9. Την ανάγκη διασφάλισης της κατά το δυνατόν ομαλότερης διεξαγωγής των δραστηριοτή- των του εφοδιαστικού κλάδου, στο πλαίσιο των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπί- ζουν οι οικονομικοί φορείς και οι Τελωνειακές Αρχές που οφείλονται στη λήψη μέτρων πε- ριορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1
1.
Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της αρ. Τ.1940/41/14-04-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, δύ- ναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας τριών (3) μη- νών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός.
2. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της αρ. Τ.1940/41/14-04-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός του μηνός Ιουνίου 2020.
Άρθρο 2
1
. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ