Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1278/2020

«Παράταση προθεσμίας»

18 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ &
ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ KAI
ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375880, 890
E-Mail : defk.a@aade.gr
Url : www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:61Θ146ΜΠ3Ζ-ΚΕΓ
Αριθ. ΦΕΚ:Β΄5636 /21-12-2020
Α.1278
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας»

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ
                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄330) και ειδικότερα την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9 αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ. 5294/17.01.2020 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ27).
5. Την Δ. OPΓ. A 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.
6. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» (Β΄2743) σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.
7. Την Α. 1206/2020 (Β΄4173) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ περί Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων.
8. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και του περιορισμού της κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας του covid 19.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

                                                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
       1.
Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 1206/2020, παρατείνεται έως και την 31/01/2021.
       2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ