Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1287/2020

Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1011/16.1.2020 (85Β ́) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών(ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β ́) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592Β ́), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων», όπως ισχύει.

23 Δεκεμβρίου 2020