ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΑΔ Α 1064006 ΕΞ 2020/2020

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13-3-2020 (ΦΕΚ Β΄ 858) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ»

09 Ιουνίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

:K.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Μ. Χ. Λόη,
Μ. Ράλλη
Τηλέφωνο :210-3375555
Fax :2103375071
E-Mail : m.ralli@aade.gr  
Url : www.aade.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την
προσθήκη ΦΕΚ2344 Β’/16-6-2020
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΦΕΚ 2227 Β’ / 11-6-2020
ΦΕΚ 2344 Β’/ 16-6-2020
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ως προς τον
αριθμό ΔΔΑΔΑ 1064006ΕΞ2020/9.6.2020
Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 2227Β’).
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1064006 ΕΞ 2020
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13-3-2020 (ΦΕΚ Β΄ 858) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ»

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ
                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις:
      α) Του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», Μέρος Πρώτο - Κεφάλαιο Α’ και ειδικότερα του άρθ. 14 παρ. 1, παρ. 4 και παρ. 5, καθώς και των άρθ. 2, άρθ. 17, άρθ. 24, άρθ. 37 και άρθ. 41.
     β) Της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) «Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 90).
   γ) Της αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α. 1036960/10.3.2017(Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
   δ) Της υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 (Β’ 130) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (Α’ 94).
  ε) Της υπ’ αριθ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/ Τ. Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με την παρ.10 του άρθρου 41 ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94), την υπ’ αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) Πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων περί της Ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την υπ’ αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (ΦΕΚ 27 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
  στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν.4389/2016.
2.   Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.   Το Π.Δ. 16/89 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότε- ρα το άρθ. 19 αυτού.
4.   Τον ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Μέρος Α «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» - Κεφάλαιο Έβδομο «Φορολογικοί Έλεγχοι».
5.   Τον ν. 2960/2001 (Α΄ 265/22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.   Το άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομί- ας και Οικονομικών», (Α΄ 265).
7.   Το αρ. 5 ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως ισχύει, «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», καθώς και την παράγραφο Ε’ άρθ. 1 ν. 4254/2014 (Α’ 85), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομί - ας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σχετικά με τη σύ- σταση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.
8.   Τον ν. 4328/1929 (Α΄ 272) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.   Την αριθ. πρωτ.: 30/003/000/4638/16-12-2015 (Β΄ 2801) απόφαση του Αν. Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδί - κευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομι- κών και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004»,
10.   Την αριθ. πρωτ.: 30/002/000/8644/23-12-2016 (Β’ 4267) απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευ- ση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους ερ- γαστηριακούς τομείς».
11.   Την αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13-3-2020 (Β’ 858) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ»
12.  Την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/4-6-2020 (Β’ 2168) ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιω- τικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επι- κράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 19 αυτής.
13.  Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9-6-2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με  θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
14.  Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσής του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων και αφε- τέρου την λειτουργία των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
15.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων και αφετέρου την λειτουργία των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος αποφασίζονται τα ακόλουθα:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 (ΦΕΚ 858 Β’/14.3.2020) απόφασή μας, ως κατωτέρω:
1. Το άρθρο 1 καταργείται.
2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 2 καταργούνται και προστίθενται νέες παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 ως εξής:
     «5. Η είσοδος στα καταστήματα των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο. Σε κάθε κατάστημα Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ εκδίδονται καρτέλες εισόδου σε πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμό προτεραιότητας εισόδου των συναλλασσομένων. Οι καρτέλες εισόδου με τον αριθμό προτεραιότητας είναι κοινές για τους συναλλασσόμενους με προγραμματισμένες συναντήσεις και για αυτούς που προσέρχονται χωρίς ραντεβού. Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στους συναλλασσόμενους που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού και σε αυτούς που έχουν αποστείλει τα αιτήματά τους μέσω ταχυδρομείου, εταιρείας ταχυμεταφορών ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με ευθύνη του προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας, εκδίδονται τόσες καρτέλες εισόδου, όσος ο επιτρεπόμενος αριθμός εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων, ο οποίος προκύπτει ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα έκαστης Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμα για την αναμονή και εξυπηρέτηση του συναλλακτικού κοινού, τηρουμένων των γενικών κανόνων αποστάσεων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 19 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/4-6-2020 (Β’ 2168) οι συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν μεταξύ τους απόσταση 1,5 μέτρου, κατά γενικό κανόνα υπολογίζεται χώρος 2 – 2,5 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων.
     6. Ειδικότερα για τα καταστήματα των Δ.Ο.Υ. εκδίδονται καρτέλες εισόδου σε πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμούς προτεραιότητας ξεχωριστά ανά τμήμα ως εξής: Α) ΜΗΤΡΩΟ, Β) ΦΠΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Γ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Δ) ΕΣΟΔΑ, Ε) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και ΣΤ) ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ.Ο.Υ.
     7. Σε όλα τα καταστήματα των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ορίζεται υπάλληλος, ο οποίος θα βρίσκεται στην είσοδο της Υπηρεσίας για την υποδοχή των συναλλασσόμενων, την επιβεβαίωση των προγραμματισμένων συναντήσεων και την ελεγχόμενη αναμονή και είσοδο των επισκεπτών στον χώρο της υπηρεσίας. Ο εν λόγω υπάλληλος θα είναι εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα μέσα για την ατομική του προστασία του (π.χ. μάσκα, γάντια, αντισηπτικά) και θα χορηγεί τις καρτέλες εισόδου στους συναλλασσόμενους που επιθυμούν να εισέλθουν στο κατάστημα της υπηρεσίας, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν ήδη προγραμματισμένη συνάντηση. Με την έξοδο των συναλλασσομένων από το κατάστημα των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, θα παραδίδεται η καρτέλα εισόδου στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος οφείλει να την απολυμαίνει πριν την παραδώσει στον επόμενο συναλλασσόμενο.
     8. Ειδικά για τις υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, η είσοδος στο κοινό επιτρέπεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, εξαιρουμένης της κατάθεσης εγγράφων ή αιτήσεων στο κεντρικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας, η οποία επιτρέπεται ακόμα και χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση, κατά τις καθορισμένες ώρες εισόδου του κοινού.
     9. Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι μεριμνούν ώστε να τηρούνται αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ υπαλλήλων και συναλλασσομένων, καθώς και των συναλλασσομένων μεταξύ τους.
     10. Συνιστάται οι συναλλασσόμενοι που προσέρχονται στα καταστήματα των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που τους εξυπηρετούν να φορούν μάσκα προσώπου.
     11. Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του χώρου και ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:

     «1. Οι συναλλασσόμενοι εξυπηρετούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικότερα στα καταστήματα των Τελωνείων εκτυπώνονται καρτέλες εισόδου σε πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμούς προτεραιότητας, ενιαία για όλα τα τμήματα των Τελωνείων. Επισημαίνεται ότι εκτυπώνονται τόσες καρτέλες εισόδου, όσος ο επιτρεπόμενος αριθμός εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων, ο οποίος προκύπτει ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα έκαστης Υπηρεσίας, τηρουμένων των γενικών κανόνων αποστάσεων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Κατά γενικό κανόνα υπολογίζεται χώρος 2 – 2,5 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τηρούνται αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ υπαλλήλων και συναλλασσομένων, καθώς και των συναλλασσομένων μεταξύ τους. Σε περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου, αυτή θα λαμβάνει χώρα αφού ληφθούν τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προφύλαξης».
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 καταργείται και η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 2.
5. Το άρθρο 5 καταργείται.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ