Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ.Α 1132331 ΕΞ2020/2020

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τον τρόπο λειτουργίας Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.». .

12 Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)

ΤΜΗΜΑ: Α’-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Π.Καλαντζής

                        M.Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο : 210-3222386
Fax :           210-3230829

E-Mail : p.kalantzis@aade.gr

            m.papadopoulou10@aade.gr

Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΥΠΨ46ΜΠ3Ζ-Ω6Ψ

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄ 5023/13-11-2020

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Α 1132331 ΕΞ2020

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
 

 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τον τρόπο λειτουργίας Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6, της περίπτωσης δδ΄ της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 4, των υποπαραγράφων α’ και γ’ της παρ. 6, της υποπαραγράφου α’ της παρ. 2, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει,
γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 59 και 79 αυτής,
2. Το υπ’ αρ. 30/002/000/3501/04-06-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.).
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».
4. Την ανάγκη: α) ανακαθορισμού του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), για την αντιμετώπιση των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών αυτών και β) παροχής της δυνατότητας για τις λοιπές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., πέραν των καθοριζομένων με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή με άλλες διατάξεις, να λειτουργούν, κατ΄ εξαίρεση, σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και σε λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.- Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασή μας, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», κατά το μέρος που αφορά στα άρθρα 59 «V.
Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)» και 79 «Μεταβατικές διατάξεις» αυτής, ως κατωτέρω:
1) Προσθέτουμε νέα παράγραφο 4 στο άρθρο 59 «V. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)» αυτής, ως εξής:
«Άρθρο 59
V. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)»

«4.- Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. για την επίτευξη της αποστολής τους δύνανται να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών.».
2) Προσθέτουμε νέα παράγραφο 6 στο άρθρο 79 «Μεταβατικές διατάξεις» αυτής και αναριθμούμε την υφιστάμενη παράγραφο από 6 σε 7, ως εξής:
«Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις»
«6.
Πέραν των καθοριζομένων με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή με άλλες διατάξεις για την λειτουργία υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) και οι λοιπές υπηρεσίες αυτής (Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές) δύνανται, επίσης, να λειτουργούν, κατ΄ εξαίρεση, σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και σε λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις.».
7.-α) Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968 & 1238) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση.
β) Εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες έχει καθορισθεί ημερομηνία έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως.».

Β. - Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ