Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1005/2021

«Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών».

15 Ιανουαρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο : 2106987429
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΔΑ:Ω1Δ946ΜΠ3Ζ-ΓΑΤ
Αριθ. ΦΕΚ: Β΄168/21.01.2021
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Α.1005
ΠΡΟΣ :
Ως Π.Δ.

 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών».

                                                                                           Α Π Ο Φ Α ΣΗ

                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του ν.2960/2001 (Α΄ 265), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, για τον υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), και την υπ΄ αριθ. 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.01.2020) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β΄4738) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

5. Την ανάγκη καθορισμού της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων, βάσει των τηρουμένων από την Υπηρεσία στοιχείων σχετικά με τις φορολογηθείσες ποσότητες και τις λιανικές τιμές πώλησης των προϊόντων αυτών κατά το έτος 2020.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

                                                                                                       Αποφασίζουμε

Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2021 του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των τσιγάρων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 97 του ν.2960/2001 και με βάση τα στοιχεία φορολογίας του έτους 2020, ορίζουμε ως Σταθμισμένη Μέση Τιμή (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων το ποσό των 209,74 € ευρώ τη φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ.=1.000 τσιγάρα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Α. Αποδέκτες για ενέργεια:
1. Εθνικό Τυπογραφείο
(για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)
Β. Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
Γ. Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Ειδικών Καθεστώτων
και Απαλλαγών
4. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) –
Υποδιεύθυνση Β΄ Απαιτήσεων & Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων
5. Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. – Τμήμα Γ΄