Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1022/2021

«Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 νδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσετου ν. 4772/2021, με τίτλο: «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πας δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17).

09 Φεβρουαρίου 2021