Απόφαση ΔΕΔ 3915/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ 2015 ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 3986/2011 ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Ν.2238/94 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 34 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 ΠΟΛ. 1167/02-08-2011 ΚΑΙ ΠΟΛ. 1099/2014 Σ.Τ.Ε. 2563/2015 _2291091_

07 Σεπτεμβρίου 2018