Απόφαση ΔΕΔ 5180/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 26 Ν. 4172/2013 _6971369_

31 Δεκεμβρίου 2018