Απόφαση ΔΕΔ 1859/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφοι 1 και 2 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 _χρεωστική__ Διορθωμένη εικόνα αποδοχών από τον ασφαλιστικό φορέα παροχής κύριας σύνταξης_ χωρίς σχετική ενημέρωση στον_ην προσφεύγοντα_ουσα_ _2004162_

02 Σεπτεμβρίου 2019