Απόφαση ΔΕΔ 3776/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡΘΡΑ 18 & 19 Ν. 4174/2013_1110 _8047281_

30 Δεκεμβρίου 2019