Απόφαση ΔΕΔ 3781/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Ποσά κάλυψης εξόδων κίνησης και παράστασης καταβαλλόμενα σε Προϊστάμενο υπηρεσιακών λειτουργιών – Εκπρόθεσμη ενδικοφανής προσφυγή -Άρθρο 19 παρ.1 ν.4174/13 Άρθρο 63 παρ.1 εδ. α΄-γ΄ ν. 4174/13, Άρθρο 4 παρ.1 ν.2690/99, Άρθρο 42 παρ.1 & 2 εδ. α΄ ν.4174/13 _1112 _4131971_

30 Δεκεμβρίου 2019