Απόφαση ΔΕΔ 854/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΦΑΠ _ Συντελεστής παλαιότητας _ Τακτοποίηση χρήσης _ Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων _ Εισόδημα από ιδιόχρηση _ Πλημμελής εφαρμογή ΕΓΛΣ _7787287_

11 Απριλίου 2019